Мелодії хороводів

Мелодії хороводів

Мелодії хороводів допомагають розкрити ідейно-емоційний зміст твору і його художні образи.

Як приклад можна навести хоровод «Перепілко, вже козаченьки йдуть»:

 • Перепілко, вже козаченьки йдуть.
 • Тут була, тут була перепілонька,
 • Тут була, тут була ясна зіронька.
 • Перепілко, подарунки несуть.
 • Тут була, тут і т. д.
 • Перепілко, черевички несуть.
 • Тут була, тут...
 • Перепілко, вже й передники несуть.
 • Тут була, тут...
 • Перепілко, із собою візьмуть.
 • Тут була, тут...

Цей життєствердний, оптимістичний зміст тексту зумовив радісну, сповнену світла мелодію.

В іншому хороводі під тією ж назвою «Перепілка» розповідається:

 • Ой у перепілки та голівка болить. (2)
 • Тут була, тут, перепілочка.
 • Тут була, тут, сизокрилая.
 • Ой у перепілки та плечиці болять. (2)
 • Тут була, тут...

Мелодія передає біль і тугу перепілки-жінки, з якої знущається чоловік — «старий мужичок» (див. мелодію цього хороводу).

Ці приклади яскраво свідчать про органічний зв'язок в хороводах тексту, мелодії і хореографії, які доповнюють і збагачують одне одного.
Слід відзначити, що мажорні мелодії вимагають швидкого темпу хороводу, отже, життєрадісного настрою виконавців, стрімких рухів: мінорні — повільнішого темпу. Разом із зміною емоціонального змісту мелодії змінюються і вираз обличчя, рухи та жести виконавців.

Мелодії хороводів, як правило, глибоко змістовні і емоціонально виразні. Разом з тим вони дуже прості, а тому й зручні для виконання.
Хороводні пісні, незалежно від того одноголосні вони чи багатоголосні, співає хор. Протяжний заспів, характерний для значної частини хороводів, виконують один або два солісти-співаки. Цими солістами можуть бути учасники хороводу («Заїнько», «Король», «Пиво» та ін.). Рідше буває, що заспівує соліст-танцюрист («Вінок», «Пташка» та ін.).
Основу музики хороводів становлять пісенні мелодії. Деякі з них виконуються речитативом, який може бути мелодійним, коли окремі музичні фрази, що співають по черзі то хоровод, то солісти-співаки, мають ясну мелодичну лінію розвитку («Пташка», «Вінок», «Де ти, кицько, ходила?» та ін.), і говірковим, коли виконавці в чіткому танцювальному ритмі повторюють з тими чи іншими варіантами, які в цілому залежать від ритмічної будови тексту пісні, ту ж саму музичну фразу («Плету, плету лісочку», «Зайко», «Загороджу річку» тощо).
Ладово-інтонаційна природа, ритмічна будова і форма мелодій хороводів значною мірою залежать від змісту і форми тексту та його викладу. Так, у хороводах на трудову тематику мелодії мають яскраво виявлений лад мажору або мінору. Серед них є й такі, ладово-інтонаційна природа яких має багато спільного з мелодіями інших за жанрами танців. Мелодія хороводу «Шевчик», наприклад, дуже близька до мелодії танцю «Полька».

Щодо метро-ритму і форми мелодії хороводів на трудові теми цілком відповідають всім нормам танцювальних мелодій взагалі, бо завдяки танцювальній специфіці мають розмір 2/4 і квадратну структуру (6 або 12, 8 чи 16 тактів), які утворюють закінчену форму вокального періоду. Період в свою чергу легко ділити на речення, фрази і мотиви.

Різноманітніші щодо ладово-інтонаційної будови, метро-ритму і форми мелодії хороводів на побутову тематику. В них, крім мелодій, спільних з мелодіями хороводів на трудові теми, багато таких, які мають широкі за характером заспіви та швидкі танцювальні приспіви (хороводи «Заїнько», «Король», «Пташка» та ін.). У таких мелодіях хороводів заспів здебільшого контрастує з приспівом: якщо заспів мінорного характеру (що буває дуже часто), то приспів мажорного (див. мелодію хороводу «Король»). Буває й так, що заспів мінорного характеру логічно переходить у приспів мажорного характеру на основі відхилення в тональність мажорної домінанти (див. мелодію хороводу «Заїнько»). В таких мелодіях яскраво виявляється ладова змінність.

Інші мелодії хороводів у ладовому відношенні однопланові — мажорні чи мінорні. Наприклад, мелодія хороводу «Пташка» — мажорна. Проте протяжний заспів і швидкий приспів контрастують на основі зміни темпу та метро-ритму (заспів має розмір 3/4 і 4/4, а приспів — 2/4).

Ладово-інтонаційна та метро-ритмічна контрастність заспівів і приспівів мелодій хороводів має і деяке практичне значення для виконавців, бо допомагає їм легко запам'ятовувати мелодію, а також орієнтуватися, коли і де слід підсилити спів пританцьовуванням тощо.

Отже, мелодії хороводів на побутову тематику відрізняються від мелодій хороводів на трудові теми також метро-ритмом. Він буває в розмірі 2/4, 3/4 і т. д. (див. мелодії хороводів «Пташка», «Вінок», «Король», «Кривий танець» та ін.). Деякі з них, наприклад мелодії хороводу «Ой гілля-гілочки», завдяки метро-ритмічній будові набувають ознак, властивих мелодіям польських мазурок. Це в такій же мірі стосується хороводів на іншу тематику (див. «А вже весна»).

Мелодії хороводів відрізняються від мелодій інших груп і своєю формою, яка до певної міри має характер імпровізації. На форму мелодії впливає також мелодичний і говірковий речитатив, який часто використовується в хороводах (див. мелодію «Плету, плету лісочку» та ін.). Вокальні періоди цих мелодій важко розбити на речення, фрази і мотиви. Форма вокального періоду в таких мелодіях цілком залежить від ритмічної структури і обсягу тексту. Проте метро-ритм цих речитативів чітко визначений і протягом усієї мелодії, за поодинокими випадками, не змінюється. Ця особливість речитативів зумовлена танцювальними рухами, які, співаючи, виконують учасники хороводу. Отже, мелодіям хороводів на побутову тематику властиве ладове і ритмічне багатство.